Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden abonnement Dubline Nederland B.V.

1. Definities

 • Aanbod: een aanbod, in welke vorm dan ook, van of namens Dubline voor een Aansluiting of Dienst. Het aanbod bevat een omschrijving van de Dienst, de vaste periodieke kosten, en de voorwaarden waaronder deze worden aangeboden;
 • Aansluiting: de mogelijkheid om gebruik te maken van de Dienst met daarvoor geschikte apparatuur;
 • Aanvullende Diensten: Dubline diensten die al dan niet tegen vergoeding afgenomen kunnen worden als aanvulling op de Dienst en daarmee deel uit gaan maken van de Overeenkomst;
 • Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden die van toepassing zijn op het Aanbod, de Overeenkomst en de levering en het gebruik van de Dienst.
 • Dienst: Dubline zal zich naar beste vermogen inspannen om de tussen partijen overeengekomen “vaste” telecommunicatiedienst te leveren.
 • Gebruikskosten: alle vergoedingen die verschuldigd zijn, voortvloeiend uit (gebruik van) de Dienst, berekend naar het geldende Tarievenoverzicht. De Gebruikskosten omvatten zowel de vaste periodieke kosten als de variabele kosten;
 • Geschillencommissie: Geschillencommissie Telecommunicatie, Bordewijklaan 46, 2591 XR, Den Haag (www.geschillencommissie.nl);
 • Klantenservice: Dubline’s klantenservice, telefonisch te bereiken onder 0172260000 of schriftelijk via Henry Dunantweg 2, 2402 NP Alphen aan de Rijn. Voor het actuele Klantenservice tarief en openingstijden, zie Website;

 • Netwerk: het breedband netwerk dat Dubline gebruikt voor levering van elektronische communicatiediensten;
 • Nummerbehoud: het meenemen van je “vaste” telefoonnummer van de ene naar de andere aanbieder;
 • Overeenkomst: de overeenkomst tussen klant en Dubline op grond waarvan Dubline de Dienst levert en waarop deze Algemene Voorwaarden, eventuele Aanvullende Voorwaarden en het Tarievenoverzicht van toepassing zijn;
 • Persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon;
 • Randapparatuur: apparaat dat bestemd is om rechtstreeks of indirect te worden aangesloten op het Netwerk ten behoeve van de overbrenging, verwerking of ontvangst van informatie, waaronder wordt bedoeld Smart phones, IP telefoons en computers;
 • Dubline: Dubline Nederland B.V. handelend onder de naam Dubline,
 • Tarievenoverzicht: een overzicht van tarieven en overige eenmalige, variabele of periodieke vergoedingen met betrekking tot de (Aanvullende) Dienst, op te vragen bij de Klantenservice of in te zien op de Website;
 • Website: Dubline’s internetsite www.dubline.nl;

2 Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod indien daaruit een Overeenkomst voortvloeit en op de Overeenkomst zelf. 2. De Klant zal te allen tijde online toegang kunnen hebben tot deze Algemene Voorwaarden. 3. Bij voorkeur vóór en in de Introductietekst genoemd in artikel 4, maar in ieder geval direct na de totstandkoming van de Overeenkomst zal worden verwezen naar deze Algemene Voorwaarden en hoe die te verkrijgen.
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst die klant met Dubline sluit. Klant heeft kennisgenomen van deze Algemene Voorwaarden en accepteert de toepasselijkheid ervan op de Overeenkomst.
De Algemene en Aanvullende Voorwaarden en het Tarievenoverzicht kunnen door Dubline eenzijdig worden gewijzigd. Negatieve wijzigingen met betrekking op de klant zullen tenminste 4 weken vooraf bekend worden gemaakt. Bij deze wijzigingen heeft klant recht om de Overeenkomst zonder kosten beëindigen voordat de wijziging in gaat. Technische wijzigingen waartoe Dubline door de overheid is genoodzaakt of die door Dubline op verzoek van klant zijn aangebracht, vallen niet onder de strekking van dit artikel.
Indien klant aan Dubline gegevens opgeeft, in welke vorm dan ook, staat klant in voor de juistheid van deze gegevens. Dubline is niet verplicht de juistheid van opgegeven gegevens te verifiëren.
Klant is verplicht Dubline steeds tijdig te informeren over wijzigingen in de voor de Overeenkomst relevante gegevens, zoals bijvoorbeeld het adres en bankrekening gegevens. Klant is zelf aansprakelijk voor alle eventuele gevolgen van het niet-tijdig of niet juist doorgeven van de wijzigingen.

Klant kan, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Dubline zijn rechten en verplichtingen onder de Overeenkomst, waaronder het gebruik van de Dienst, niet overdragen, doorleveren of anderszins aan anderen ter beschikking stellen.
De Dienst is bedoeld voor particuliere, commerciële, zakelijke of bedrijfsmatige doeleinden, zoals het uitoefenen van een beroep of bedrijf. Klant handelt geheel op eigen risico. Klant vrijwaart Dubline voor schade die als gevolg van dit gebruik kan ontstaan. Klant erkent dat de uitvoering van telecommunicatiediensten negatief kan worden beïnvloed of tijdelijk of geheel niet beschikbaar kan zijn in verband met fysieke factoren (gebouwen, tunnels e.d.) en door atmosferische omstandigheden, storingen in de interconnectie en problemen met de door leverancier en/of cliënt gebruikte programmatuur of door het niet beschikbaar zijn van voldoende breedband. Leverancier is wegens zodanige omstandigheden nimmer jegens cliënt aansprakelijk voor schade of kosten.
Dubline is gerechtigd wijzigingen aan te brengen in de opzet, functionaliteit of inhoud van de Dienst als dat in het belang is van het verrichten van de Dienst of ter behartiging van het gerechtvaardigd belang van Dubline.
Afwijkingen van of aanvullingen op de Overeenkomst kunnen door klant uitsluitend schriftelijk met Dubline worden overeengekomen;
Op de Overeenkomst en een eventueel daaruit voortvloeiend geschil is Nederlands recht van toepassing.

3. Aanbod en totstandkoming van de Overeenkomst

Ieder Aanbod van Dubline, in welke vorm dan ook, is geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.
De Overeenkomst komt tot stand zodra Dubline de aanvraag heeft aanvaard. Het (digitale) aanvraagformulier dient correct ingevuld te zijn.
Wanneer een Overeenkomst langs elektronische weg (bijvoorbeeld via de Website of app) tot stand is gekomen heeft klant het recht, zonder opgave van redenen, de Overeenkomst binnen veertien dagen te ontbinden. Voor de verklaring van ontbinding kun je gedurende deze periode contact opnemen met de Klantenservice. Je kunt ook gebruik maken van het standaard EU modelformulier ontbinding zoals te vinden op de Website. Er zijn geen kosten verschuldigd voor het inroepen van de bedenktermijn. Indien tijdens de bedenktermijn al belkosten gemaakt worden zal klant bij herroeping een vergoeding voor de reeds geleverde Dienst verschuldigd blijven.

4. Gebruik van de Dienst

Klant houdt zich aan de eisen die een redelijk gebruik van de Dienst meebrengen.
Dubline behoudt zich het recht voor om de mogelijkheid om te bellen van en naar het buitenland, alsmede naar 0900-nummers buiten gebruik te stellen.
Klant is verantwoordelijk voor het gebruik van de Aansluiting en de Gebruikskosten, ongeacht wie er gebruik maakt van de Aansluiting.
Voor bepaalde Diensten kan Dubline toegangscodes verstrekken. Klant is verantwoordelijk voor het bewaren en beveiligen van deze toegangscodes en stelt Dubline onmiddellijk op de hoogte bij onbevoegd gebruik. Bij (een vermoeden van) onbevoegd gebruik, is Dubline gerechtigd het gebruik van de toegangscodes direct op te schorten.

De kwaliteit van de Dienst is afhankelijk van je verbinding met het internet. Dubline kan zich niet waarborgen over de kwaliteit van het internet aan de kant van de klant. Dubline is in dit dan ook niet aansprakelijk voor enige schade die hieruit voortvloeit.
Dubline kan wijzigingen aanbrengen in het internationaal bellen en naar service telefoonnummers. De toepasselijke tarieven zijn beschikbaar bij de klantenservice.
Dubline behoudt zich het recht voor Diensten naar bepaalde gebieden uit te sluiten.

5. Duur van de Overeenkomst en beëindiging

De Overeenkomst wordt aangegaan voor een contractperiode van onbepaalde tijd en kan maandelijks opgezegd worden, onverlet de nakoming van de (betalings)verplichtingen.
Indien Dubline vaststelt dat klant binnen een periode van veertien dagen na daartoe door Dubline schriftelijk te zijn verzocht, zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet alsnog is nagekomen, dan kan Dubline, zonder jegens klant schadeplichtig te zijn, de Overeenkomst ontbinden.
Dubline is gerechtigd de Overeenkomst zonder ingebrekestelling of tussenkomst van de rechter, alsmede zonder schadeplichtigheid jegens klant, te ontbinden c.q. te beëindigen in het geval:
nakoming door klant blijvend onmogelijk is;van de aanvraag of van toepassing verklaring van een faillissement dan wel een andere vorm van insolventie, schuldsanering, dan wel ondercuratelestelling;

als klant de incassomachtiging als bedoeld in artikel 7.4 zonder instemming van Dubline intrekt;één of meer van de in rekening gebrachte kosten voor Diensten niet worden betaald;klant niet voldoet aan één of meer verplichtingen uit de Overeenkomst;van beëindiging, intrekking of wijziging van de vergunningen, al dan niet van derden , op basis waarvan Dubline haar (Aanvullende) Diensten aanbiedt;technische of bedrijfseconomische redenen daartoe noodzaken;
Bij ontbinding en/of beëindiging komen de aanspraken van klant jegens Dubline te vervallen. Klant is aansprakelijk voor alle schade, waaronder begrepen, de vaste periodieke kosten uit hoofde van de Overeenkomst voor de resterende duur van de minimale contractperiode.

6. Verwerking van Persoonsgegevens

De persoonsgegevens worden door Dubline in overeenstemming met de WBP en op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt. Nadere informatie over de verwerking van persoonsgegevens door Dubline wordt gegeven in het “Privacy Statement” welke te vinden is op de Website. Het Privacy Statement is ook kosteloos op te vragen bij de Klantenservice.
Dubline verwerkt Persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
het sluiten en uitvoeren van de Overeenkomst;de overbrenging van communicatie gerelateerd aan de (Aanvullende) Dienst;het analyseren van het gebruik van het Netwerk voor zover dat met het oog op het verkeersbeheer, het waarborgen, verbeteren van de continuïteit en kwaliteit van de dienstverlening en de verantwoorde bedrijfsvoering van Dubline noodzakelijk is;Facturering;wij geven standaard geen informatie aan nummeridentificatie diensten voor opname in telefoongidsen en/of nummerinformatiediensten. Mocht klant dit wel willen dan kan deze dit kenbaar maken via de feedbacktoets in de app;de inlichtingenverstrekking aan klant, de klachtenbehandeling en geschillenbeslechting;
marktonderzoek, tenzij klant verzet heeft aangetekend;(tele-)marketing, direct marketing, zoals door middel van e-mailberichten en direct mail en verkoopactiviteiten met het oog op het uitbreiden van omzet en klantenbestand door het actief benaderen van de eigen klanten (ook na contract beëindiging) met aanbiedingen van eigen gelijksoortige producten en diensten, tenzij klant verzet heeft aangetekend;

het voorkomen en bestrijden van fraude en onregelmatigheden en het bevorderen van de continuïteit van Dubline;ten behoeve van het aanleggen van een bestand van klanten van wie de Dienst wegens niet tijdige betaling buiten werking is gesteld dan wel die Dubline ernstig hebben gedupeerd of hebben geprobeerd te duperen. De Persoonsgegevens die in dit kader worden verwerkt zijn mede bestemd om te worden verstrekt aan andere aanbieders van telecommunicatiediensten;het nakomen van wettelijke verplichtingen, waaronder de medewerking aan aftapverplichtingen in het belang van strafvordering en de nationale veiligheid. Dubline is niet aansprakelijk voor schade die klant lijdt als gevolg van deze medewerking door Dubline;Dubline verstrekt geen persoonsgegevens aan derden zonder voorafgaande toestemming, tenzij dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de Overeenkomst, op grond van wettelijke voorschriften of een gerechtelijk bevel.
De Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de hiervoor genoemde doeleinden.
Dubline zal passende technische en organisatorische maatregelen treffen om Persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, verminking en tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.
Klant heeft het recht op inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering en afscherming van de over klant verwerkte Persoonsgegevens in de zin van de Wet bescherming Persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet. Dubline kan voor de uitoefening van deze rechten kosten in rekening brengen tot het wettelijke toegestane maximum.

7. Betaling en Tarieven

Klant is de afgenomen Diensten en Gebruikskosten verschuldigd. Voor de vaststelling van het variabele deel van de Gebruikskosten is de administratie van Dubline bindend, tenzij de klant aantoont dat deze gegevens niet juist zijn. Het variabele deel van de Gebruikskosten wordt gefactureerd op basis van het geldende Tarievenoverzicht.
Dubline heeft het recht om het vaste periodieke deel van de Gebruikskosten die je onder deze Overeenkomst verschuldigd bent, vooruit en periodiek te factureren. Bij bijzondere omstandigheden (waaronder vermoed oneigenlijk gebruik) is Dubline gerechtigd tussentijds te factureren.
Dubline is gerechtigd de kosten te incasseren voor de dienstverlening van derden voor informatienummers, Contentdiensten en/of overige diensten die door jou zijn afgenomen. Je stemt ermee in dat deze kosten als Gebruikskosten door Dubline op haar facturen in rekening worden gebracht.
Bij het sluiten van de Overeenkomst geeft de klant Dubline een machtiging tot betaling via automatische incasso ten laste van zijn bankrekening, tenzij er een andere wijze van betaling is overeengekomen. Klant draagt zorg voor voldoende saldo op de rekening. Als het verschuldigde bedrag om welke reden dan ook niet kan worden afgeschreven of het bedrag wordt gestorneerd brengt Dubline klant daarvan op de hoogte, waarna klant verplicht is om de betalingsinstructies van Dubline op te volgen. Tevens is Dubline in dat geval gerechtigd de Dienst(en) op te schorten.
Facturen worden in elektronische vorm aan klant verstrekt. Dubline stelt de factuur kosteloos beschikbaar.

Klachten over de factuur dienen binnen 30 dagen na het beschikbaar stellen daarvan aan de Klantenservice gemeld te worden. Het indienen van een klacht schort de betalingsverplichting niet op. Dubline neemt alleen schriftelijke opschortingsverzoeken in behandeling en dit slechts voor het gedeelte van de factuur dat gemotiveerd wordt betwist.
Als de klant ten onrechte een afgeschreven bedrag laat terugboeken of als blijkt dat afschrijving van het factuurbedrag van de bankrekening om welke reden dan ook onmogelijk is, is klant van rechtswege zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.
Dubline is gerechtigd alle uit de Overeenkomst voortvloeiende rechten en verplichtingen, waaronder de incasso van (achterstallige) betalingen, (deels) over te dragen aan een andere partij.
Dubline kan, voor de totstandkoming van de Aansluiting of tijdens de looptijd van de Overeenkomst, van klant een voorschot van een nader door Dubline vast te stellen bedrag verlangen, onder meer in het geval dat klant in een korte tijd ongebruikelijk hoge kosten maakt of wanneer Dubline van mening is dat klant mogelijk de betalingsverplichtingen niet zal nakomen. Dubline zal geen rente verschuldigd zijn over dit voorschotbedrag.
Eventuele incidentele kosten welke verband houden met de Overeenkomst en de oplevering van de Aansluiting, zoals, maar niet daartoe beperkt kosten van (her)activering, nummerbehoud en Randapparaten, kunnen door Dubline in rekening worden gebracht voordat de Aansluiting tot stand is gebracht.

8. Klachten en geschillen

Klant dient een (volledige en duidelijke omschreven) klacht over de Dienst te melden bij Dubline, binnen een zo kort mogelijke termijn na ontdekking van zijn probleem. Een melding binnen een termijn van twee maanden wordt in ieder geval als tijdig beschouwd. Niet tijdig indienen van de klacht, kan tot gevolg hebben dat klant zijn rechten ter zake verliest.
Geschillen tussen klant en Dubline over de Overeenkomst, kunnen zowel door klant als door Dubline worden voorgelegd aan de Geschillencommissie, aan welke keuze beiden dan gebonden zijn.
Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien klant zijn klacht eerst schriftelijk aan Dubline heeft voorgelegd. Dubline zal binnen 30 dagen na ontvangst van de klacht schriftelijk inhoudelijk reageren, tenzij dat redelijkerwijs niet mogelijk is. In dat geval zal binnen die termijn aan klant schriftelijk kenbaar worden gemaakt wanneer klant de inhoudelijke reactie kan verwachten.

Binnen 30 dagen na ontvangst van de inhoudelijke reactie van Dubline, dan wel binnen 30 dagen na het verstrijken van de datum waarop volgens het bepaalde in het derde lid had moeten worden gereageerd, kan klant het geschil aanhangig maken bij de Geschillencommissie. Het geschil moet uiterlijk binnen 3 maanden na ontstaan daarvan worden voorgelegd aan de Geschillencommissie.
De Geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. Het reglement van de Geschillencommissie wordt op klant verzoek toegezonden. De beslissingen van de Geschillencommissie zijn bindend voor beide partijen. Voor de behandeling van een geschil zijn beide partijen een vergoeding verschuldigd.

9. Opschortingsrecht

Dubline kan, zonder ingebrekestelling, de Dienst geheel of gedeeltelijk opschorten indien de klant:
de verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst niet nakomt of zich niet houdt aan de eisen die aan een redelijk gebruik gesteld kunnen worden,bij of na het sluiten van de Overeenkomst verkeerde of onvolledige informatie aan Dubline heeft verstrekt,één of meer van de in rekening gebrachte kosten voor Dubline Diensten niet betaalt.

De opschorting van de Dienst vindt plaats zonder dat er aanspraak gemaakt kan worden op enige vergoeding. De opschorting van de Dienst eindigt wanneer Dubline vaststelt dat de klant alsnog zijn verplichtingen is nagekomen.
De kosten van opschorting van de Dienst en het opnieuw in dienst stellen zijn voor rekening van de klant. Tijdens de buitengebruikstelling blijft de klant verplicht tot betaling van de vaste periodieke kosten voor de duur van de Overeenkomst.

10. Telefoonnummer

Dubline kent klant een telefoonnummer toe, tenzij klant zijn bestaande telefoonnummer wenst te behouden conform het gestelde in artikel 10.2. Dubline mag het toegekende nummer wijzigen of intrekken, onder meer op grond van gewijzigde wet- of regelgeving of na een daartoe strekkende aanwijzing van een bevoegd (overheids-)orgaan. Dubline zal daarbij zoveel mogelijk rekening houden met de belangen van de klant. Dubline is niet aansprakelijk voor de schade die voortvloeit uit een wijziging van telefoonnummer.
Klant kan Dubline verzoeken een bij de Dienst gebruikt telefoonnummer mee te nemen naar een andere aanbieder (‘nummerbehoud’), mits klant Dubline voorafgaand aan de daadwerkelijke beëindiging kenbaar heeft gemaakt dat hij zijn telefoonnummer wenst mee te nemen naar zijn nieuwe aanbieder en de nieuwe aanbieder meewerkt aan nummerbehoud. Dubline kan nummerportering weigeren zolang klant niet heeft voldaan aan al zijn financiële verplichtingen.

Het in dit lid genoemde nummerbehoud is een afzonderlijk overeen te komen dienst waarop aanvullende voorwaarden van toepassing zijn. Klant accepteert dat Dubline geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid aanvaardt voor het welslagen van aangevraagd nummerbehoud.
Bij beëindiging van de Overeenkomst komt het telefoonnummer te vervallen, tenzij klant nummerbehoud hebt aangevraagd.
Het alarmnummer 112 komt altijd uit bij de landelijke alarmcentrale in Driebergen, ook als u in het buitenland bent en daarom adviseren wij u om 112 in het buitenland niet met de Dubline app te bellen.

11. Onderhoud en storingen

Dubline kan voor het onderhoud aan het Netwerk, het Netwerk geheel of gedeeltelijk buiten gebruik stellen. Dubline zal deze buitengebruikstelling voor zover mogelijk tijdig en van tevoren kenbaar maken, tenzij het gaat om korte of beperkte onderbrekingen.
Eventuele storingen zullen zo spoedig mogelijk door Dubline worden onderzocht. Dubline zal zich ertoe inspannen om de storing zo spoedig mogelijk op te lossen.

De technische eigenschappen van de Dienst en/of het Netwerk kunnen door Dubline gewijzigd worden. Zonder gegronde of dringende redenen zal Dubline de Dienst niet tijdelijk beperken of stopzetten.

12. Aansprakelijkheid

Klant is aansprakelijk voor schade die is ontstaan door een aan klant toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een verplichting uit de Overeenkomst. Ingeval van bedrijfsschade of gevolgschade is klant aansprakelijk wanneer sprake is van opzet of roekeloosheid.
Klant vrijwaart Dubline tegen alle aanspraken van derden voor vergoeding van schade die deze derden op wil Dubline verhalen, voor zover deze aanspraak is gegrond op het gebruik van de dienst.

Dubline is niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit de totstandkoming of uitvoering van de Overeenkomst.

13. Overmacht

Klant en Dubline zijn niet gehouden tot nakoming van enige verplichtingen indien klant of Dubline daartoe is verhinderd als gevolg van een niet-toerekenbare tekortkoming.
Van een niet-toerekenbare tekortkoming van Dubline is onder meer sprake indien Dubline niet in staat is haar verplichtingen jegens klant na te komen als gevolg van de al dan niet toerekenbare niet-nakoming van verplichtingen jegens Dubline door toeleveranciers van Dubline of van andere derden waar Dubline gebruik van maakt of waarvan Dubline afhankelijk is bij de uitvoering van de overeenkomst.