Privacy statement

Dubline Nederland bv (hierna genoemd Dubline) hecht veel waarde aan de bescherming van
je persoonsgegevens. In deze privacy statement willen we heldere en transparante informatie
geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met
persoonsgegevens. Dubline houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en
regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijnverstrekt,
  deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacy
  statement;
 • Verwerking van je persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal
  nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de
  verwerking van je persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de
  beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor
  uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van je rechten omtrent je persoonsgegevens, je hierop willen wijzen
  en deze respecteren.
 • Geen gebruik maken van de inhoud van je communicatie. We beluisteren geen
  gesprekken en slaan geen berichten op die mogelijk worden verzonden via onze app.
 • Zorgen dat waar dit voor ons mogelijk is, we zorgen dat je zoveel mogelijk data zelf
  kunt beheren.

Als Dubline zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Indien je
na het doornemen van ons privacy statement, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of
contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit deze
pagina.

 

Welke persoonsgegevens we verwerken.

Dubline verwerkt verschillende gegevens over haar klanten en prospects. Om inzicht te geven
in de data die we gebruiken hebben we het opgesplitst in twee momenten.

Inschrijven voor Dubline en contact opnemen met support

Op het moment dat je je aanmeld voor Dubline verzamelen we verschillende gegevens voor
het aanbieden van onze dienstverlening. Dit doen we ook op het moment dat je contact
opneemt met support. Op deze manier kunnen we je snel en efficiënt verder helpen. De
gegevens die we verzamelen zijn de volgende, naam, telefoonnummer, e-mail adres, adres,
postcode, woonplaats, bankrekeningnummer en ip adres. In sommige gevallen verwerken we
ook je mobiele nummer. Bij zakelijke klanten verrijken wij onze data op basis van kvk
gegevens.

De hoeveelheid verzamelde gegevens is gelijk bij alle aanmeld methode, of je dit nu via de
app, de website, op een beurs of telefonisch doet.

Gebruik van de dienstverlening via de Dubline App

Om gebruik te maken van de app verwerken we gegevens. Dit zijn gegevens over het nummer
dat gebeld wordt, het nummer waarmee je belt, de duur van het gesprek en de gegevens
waarmee we je telefoon kunnen identificeren voor inkomende oproepen. Dit bestaat uit een
uniek ID wat uitsluitend gekoppeld is aan de app en niet gebruikt kan worden voor andere
doeleinden. De inhoud van je communicatie verwerken wij niet.

 

Dubline heeft bovenstaande persoonsgegevens
nodig voor de volgende doeleinden:

Dubline verwerkt alleen gegevens die nodig zijn voor het bieden van de dienstverlening of
voor het voldoen aan onze wettelijke verplichtingen. Hieronder zie je de verwerkingen die wij
doen met jouw gegevens.

Dubline gebruikt persoons- en adresgegevens voor het verzenden van maandelijkse facturen,
dan wel verrekeningen en het opmaken van tussentijdse balansen.

Dubline gebruikt bankgegevens voor het innen van het maandelijks verschuldigde
abonnementsbedrag en eventuele gemaakte belkosten en/of bundels.

Dubline gebruikt persoonlijke gegevens om in het geval van misbruik passende acties te
nemen zoals beëindiging van een abonnement, het innen van openstaande facturen of het
afsluiten van één of meerdere nummers en/of accounts.

Dubline gebruikt geanonimiseerde gegevens voor statistiek en marketing doeleinden, met
gegevens verwerkende partijen wordt altijd een verwerkingsovereenkomst gesloten en deze
partijen worden hieronder genoemd.

 

Verstrekking aan derden

De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit
noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

TenSheep – hosting, software en IT faciliteiten
Weritech – hosting, spraak en netwerkdiensten
MDS Amiba – telefonie en app faciliteiten
MailChimp – e-mail en e-mail marketing faciliteiten
Bickls – sales support
Consigo – online marketing
Microsoft – E-mail en software oplossingen

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen
verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin
uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen.
Verder zullen wij de door je verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij
dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van
een onderzoek (persoons)gegevens bij ons op kan vragen. In een dergelijk geval dienen wij
medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen
wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier schriftelijk toestemming voor
geeft.

Leadinfo
We maken gebruik van de leadgeneratieservice van Leadinfo B.V., Rotterdam, Nederland. De tool herkent bedrijfsbezoeken op onze website op basis van IP-adressen en toont ons openbaar beschikbare informatie, zoals bedrijfsnamen of adressen. Bovendien plaatst Leadinfo twee first-party cookies, om het gebruikersgedrag op onze website te evalueren en verwerkt de tool domeinen uit formulierinvoeringen (bijv. “Leadinfo.com”) om IP-adressen met bedrijven te correleren en diensten te verbeteren. Meer informatie is beschikbaar op www.leadinfo.com. Op deze pagina: https://www.leadinfo.com/en/opt-out heb je een opt- out-optie. Bij een opt-out worden uw gegevens niet langer door Leadinfo geregistreerd.

 

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen zonder verwerkingsovereenkomst welke
gevestigd zijn buiten de EU. Buiten de Europese Unie verwerken wij alleen jouw gegevens, als
dat land een passend beschermingsniveau biedt voor uw gegevens, zoals het EU/US Privacy
Shield.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16
jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of
wettelijke vertegenwoordiger

 

Bewaartermijn

Dubline bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze
zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Zo bewaren we gegevens over
opgezegde accounts maximaal een jaar en hanteren we voor facturen de door de
belastingdienst vastgestelde termijn van zeven jaar. Gegevens over prospects en bestellingen
bewaren we volgens de wettelijke bewaartermijn.

 

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om
persoonsgegevens van je te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we
bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens Dubline van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn
  gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • Alle personen die namens Dubline je gegevens kunnen inzien en bewerken zijn
  gescreend en te identificeren.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen, waar
  mogelijk maken we gebruik van meer-staps-verificatie.
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar
  aanleiding toe is.
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij
  fysieke of technische incidenten.
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van
  persoonsgegevens.

 

Rechten omtrent uw gegevens

Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van je
ontvangen hebben. Tevens kunt je bezwaar maken tegen de verwerking van je
persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heb
je het recht om de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jou of in
opdracht van jou direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren
voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij je persoonsgegevens verwerken op basis van een door jou gegeven toestemming
hiertoe, dan heb je altijd het recht deze toestemming in te trekken.

 

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij je
hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met jou niet uit dan vinden
wij dit natuurlijk erg vervelend. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit
Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van
privacybescherming.

 

Vragen

Als je naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan
contact met ons op!

 

Contactgegevens

U kunt via het onderstaande formulier contact met ons opnemen, neemt u liever op een andere
manier contact op, gebruik dan de onderstaande gegevens.

Dubline Nederland bv
Koperweg 11A
2401LH Alphen aan den Rijn
0172-260000

  Verstuur bericht